Image

prof. Tomasz Aleksandrowicz

Profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zajmuje się prawnymi, międzynarodowymi i politycznymi aspektami współczesnego terroryzmu. Naukowo interesuje się problematyką walki informacyjnej, koncepcjami suwerenności państwa narodowego w dobie globalizacji i integracji europejskiej oraz problemami służb specjalnych, analizy informacji i bezpieczeństwa. Autor ponad stu pozycji książkowych i artykułów naukowych, m.in. „Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej” (Warszawa 2006), „Terroryzm międzynarodowy” (Warszawa 2008, 2015), „Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej” (Warszawa 2011, 2018), „Świat w sieci. Państwa – społeczeństwa – ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego”, (Warszawa 2014, 2018), „Podstawy walki informacyjnej” (Warszawa 2016).
Image

ppłk rez. dr inż. Tomasz Białek

Emerytowany oficer wojskowych jednostek specjalnych, Biura Ochrony Rządu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Były dowódca pododdziałów specjalnych, dyrektor Zarządu Profilaktyki Ochronnej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego BOR oraz Departamentu Ochrony CBA. Realizował zadania wysokiego ryzyka w kraju i za granicą.
Ukończył studia w zakresu zarządzania, politologii, bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego oraz dyplomacji w Polsce, USA i Izraelu. Autor publikacji naukowych i specjalistycznych, między innymi książki „Terroryzm – manipulacja strachem”.
Ekspert z zakresu systemów bezpieczeństwa i audytor, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji oraz osób i obiektów o podwyższonym poziomie zagrożenia. Wykładowca akademicki specjalizujący się w socjologii bezpieczeństwa. Trener zespołów zajmujących się bezpieczeństwem osób, obiektów i informacji.
Image

prof. Jacek Bil

Dr hab. nauk o bezpieczeństwie, profesor WAT, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarzadzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Właściciel firmy JB Safety&Consulting Jacek Bil - prowadzącej m. in. szkolenia antykorupcyjne z zakresu przeciwdziałania i eliminowania zjawisk korupcyjnych w organizacjach publicznych oraz w przedsiębiorstwach o kapitale prywatnym. Firma zajmuje się także prowadzeniem doradztwa antykorupcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem budowania systemu antykorupcyjnego w przedsiębiorstwach oraz prowadzi dochodzenia w sprawach o korupcję w oparciu o uprawnienia wynikające z art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych.

Laureat I nagrody Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego na najlepszą pracę o korupcji.

Autor prac zwartych i artykułów naukowych z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym poświęconych problematyce korupcyjnej

Image

prof. Robert Borkowski

Dr hab., profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował także w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim. W pracy badawczej zajmuje się problematyką fundamentalizmu religijnego i terroryzmu, psychologii terroryzmu, prewencji antyterrorystycznej oraz ratownictwa. Autor książek: „Terroryzm ponowoczesny – studium z antropologii polityki” (trzy wydania), „Cywilizacja - Technika – Ekologia”, „Fundamenty Europy”, pod jego red. „Konflikty współczesnego świata. T I-II”, „Agresja i przemoc”, „Tolerancja i Nietolerancja”, „Globalopolis”, „Bogactwo i Bieda”, „Praca i bezczynność”, „Moralność i Niemoralność”, „Czy zmierzch terroryzmu? Case studies i wnioski dla Polski”. Przez kilkanaście lat wykonywał także zawód dziennikarza prasowego. Stypendysta Departamentu Stanu USA, członek Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem, redaktor tematyczny kwartalnika „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”. Promotor prac dyplomowych w naukach o bezpieczeństwie, politologii oraz socjologii. Przewodniczący Podkomisji Ratownictwa Narciarskiego KTN ZG PTTK, przewodniczący Komisji ds. Innowacji Technicznych i Technologicznych w Ratownictwie Śląskiego WOPR, odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi dla ratownictwa.

Image

ppłk SOP dr Jarosław Cymerski

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Rozprawę doktorską obronił w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Absolwent Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu, gdzie uzyskał stopień Master of Business Administration.

Od 26 lat jest funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu, obecnie Służby Ochrony Państwa w stopniu podpułkownika. Pracownik naukowy na stanowisku adiunkta Wydziału Humanistycznego Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się na dwóch obszarach. Pierwszy dotyczy problematyki związanej z funkcjonowaniem podmiotów systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania terroryzmowi i zwalczania go. W tym obszarze misją jest poszukiwanie praktycznych rozwiązań w zakresie profesjonalnego funkcjonowania formacji zapewniających ochronę przedstawicielom organów władzy. Drugi obszar poświęcony jest problematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób prawych i jednostek posiadających zdolność prawną. Jego misją jest poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie szacowania ryzyka i tworzenia skutecznej polityki bezpieczeństwa organizacji. Członek Rady Naukowo-Technicznej Ministra Spraw Wewnętrznych opiniującej propozycje projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych z obszaru „Bezpieczeństwo i Obronność” realizowanych na rzecz formacji nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
Image

prof. Kuba Jałoszyński

Profesor nauk społecznych (2012 rok), twórca koncepcji utworzenia centralnego pododdziału antyterrorystycznego Policji, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do jego utworzenia (2002 rok), doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. terroryzmu, sekretarz Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, kierownik Stałej Grupy Eksperckiej przy tym Zespole (2006/2007), nauczyciel akademicki  (profesor zwyczajny) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od ponad 30 lat zajmuje się  problematyką związaną z walką i przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym. Przez 23 lata służył w warszawskim pododdziale antyterrorystycznym, w tym przez 9 lat jako jego dowódca.
Image

ppłk rez. dr inż. Marcin Lipka

ppłk rez. dr inż. Marcin Lipka – Ekspert ds. Zarządzania Bezpieczeństwem w Play, największej sieci komórkowej w Polsce. Absolwent studiów Doctor of Business Administration i Executive Master of Business Administration organizowanych przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie. Ponadto jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Collegium Civitas. W Akademii Obrony Narodowej ukończył studia doktoranckie w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi i uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem osób publicznych”. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, gdzie zbudował wydział ochrony technicznej. Służbę pełnił m.in. w wojskach inżynieryjnych, pancernych, Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej oraz w Biurze Ochrony Rządu. Dowodził pododdziałami w ramach międzynarodowych misji wojskowych poza granicami kraju. Wielokrotnie odznaczony za realizację złożonych zadań mandatowych i wsparcie pododdziałów sojuszniczych. Był członkiem międzynarodowych grup eksperckich do spraw zagrożeń terrorystycznych. Jest autorem szeregu rozwiązań w zakresie współpracy służb państwowych, które zostały z powodzeniem wdrożone. W ramach zainteresowań badawczych koncentruje się na zarządzaniu bezpieczeństwem. Stara się łączyć wiedzę z różnych dziedzin nauki w celu analizy dostępnych modeli i tworzenia nowych.
Image

Krzysztof Łęcki – Polska Izba Ochrony

Absolwent Franklin University i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu – MBA, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – ochrona osób i mienia, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne, absolwent Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Zarządzanie i Marketing. Członek Zarządu i Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony. Prezes zarządu Taurus Ochrona Group. Od 1998 roku nieprzerwanie działa w branży ochrony osób i mienia. W pracy zawodowej wykorzystuje doświadczenie i wiedzę ekspercką w budowaniu systemów bezpieczeństwa. Jest współautorem planów ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i nie tylko. Pomysłodawca usługi vpatrol – alternatywy do ochrony fizycznej. Autor publikacji w zakresie ochrony osób i mienia. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestniczy w budowaniu programów nauczania. Jest organizatorem konferencji branżowych m.in. Konferencji Branży Ochrony PIO.
Image

dr Bartosz Maziarz

Politolog, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Ekspert ds. bezpieczeństwa, współpracownik policyjnych i wojskowych jednostek specjalnych. W 2017 r. – Ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej ds. odporności zewnętrznej UE.
Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół roli i zadań współczesnych sił specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwowego i międzynarodowego, zjawisku polityzacji bezpieczeństwa oraz zagadnieniom wywiadu i kontrwywiadu. Realizator wielu grantów i projektów finansowanych, m.in. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, INTERREG CE, EFS oraz Funudszy Norweskich. Współautor (wraz z B. Pater), książki, pt. "Policyjna jednostka specjalna w regionalnej polityce bezpieczeństwa. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Opolu", Opole 2020.
Image

dr Paweł Pajorski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych. Dyrektor Narodowy International Bodyguard Association Polska. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony w specjalizacji ochrona osób i mienia i zarządzanie bezpieczeństwem oraz doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa. Członek Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w zawodzie pracownika ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia. Przez 19 lat prowadził własną firmę ochrony. Jego zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół problematyki komercyjnej ochrony osób i mienia. Autor, współautor i redaktor naukowy ponad 50 publikacji z dziedziny bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia oraz terroryzmu, w tym współautor komentarza do ustawy o ochronie osób i mienia.
Image

prof. nadzw. Mariusz Ruszel

Doktor habilitowany w dziedzinie nauki społeczne, dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest profesorem uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. Założyciel i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Energy Policy Studies”. Pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Laureat stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego  dla  wybitnego  młodego  naukowca (2017). Recenzent wielu międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych.
Ostatnia publikacja naukowa: Ruszel M., The significance of the Baltic Sea Region for natural gas supplies to the V4 countries, „Energy Policy”, Volume 146, November 2020, 111786.
Image

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach

Właściciel firmy konsultingowo-szkoleniowej Safety Project, zajmującej się audytami i szkoleniami z obszaru bezpieczeństwa w tym antyterrorystycznego. Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską pod tytułem Ograniczenie skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej.

Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył szereg kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA oraz kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych. Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego.  Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017–2018.
Image

dr Michał Stępiński

Ekspert do spraw bezpieczeństwa w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Specjalizuje się w działaniach w sytuacjach kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem systemowego przygotowania sektora publicznego do reagowania na zdarzenia kryzysowe. W swojej pracy stara się łączyć doświadczenia zdobyte podczas wielu lat służby w Policji, syntetyczne podejście do problemów oraz pragmatyzm rozwiązań stosowanych w działaniach kryzysowych. Członek Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP. Nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem. W latach 1990-2016 funkcjonariusz Policji, pełnił służbę w jednostkach antyterrorystycznych Policji m.in. jako dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi oraz dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Wielokrotnie brał udział i dowodził działaniami bojowymi jednostek antyterrorystycznych polskiej Policji. W latach 2012-2015 przedstawiciel polskiej Policji w platformie współpracy ATLAS skupiającej dowódców centralnych jednostek kontrterrorystycznych państw UE. W latach 2012 – 2015 przedstawiciel Komendanta Głównego Policji w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw Zagrożeń Terrorystycznych, kierowanego przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych. Uczestnik prac zespołów powołanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do usprawnienia systemu kontrterrorystycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczący oraz uczestnik prac zespołów tworzących obecnie funkcjonujący system jednostek kontrterrorystycznych Policji. Autor wielu publikacji z zakresu organizacji i uwarunkowań formalnych działań kontrterrorystycznych, oraz procesów decyzyjnych w sytuacjach kryzysowych.
Image

prof. Waldemar Zubrzycki

Emerytowany policjant, m. in. pełnomocnik komendanta głównego Policji do utworzenia Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP i jego pierwszy dyrektor. Członek grupy ATLAS, zrzeszającej dowódców centralnych policyjnych jednostek antyterrorystycznych krajów Unii Europejskiej. Naczelnik Wydziału do Spraw Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA; Radca Ministra w Departamencie Analiz i Nadzoru MSWiA; Sekretarz Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych; Kierownik Stałej Grupy Eksperckiej w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu; Zastępca Kierownika Zespołu Zadaniowego do Opracowania Szczegółowych Założeń do Projektu Ustawy o Rozpoznawaniu, Przeciwdziałaniu i Zwalczaniu Terroryzmu; Wiceprzewodniczący Zespołu ds. inicjatywy realizowanej w ramach Rady NATO – Rosja, dotyczącej współpracy w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej i zarządzania ruchem lotniczym – Cooperative Airspace Initiative CAI; Ekspert w Grupie Roboczej ds. Terroryzmu Rady Unii Europejskiej; Członek Committee of Experts on Terrorism (CODEXTER) Rady Europy; Uczestnik posiedzeń Międzyresortowego Zespołu do spraw zapobiegania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i implementacji „Inicjatywy Krakowskiej” – Proliferation Security Initiative (PSI); Członek Grupy Roboczej ds. Implementacji Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksynowej (BTWC); uczestnik posiedzeń Wspólnej Polsko-Amerykańskiej Grupy Roboczej ds. Zwalczania Terroryzmu; Ekspert CEPOL do aktualizacji programu szkolenia dot. Zwalczania terroryzmu (Common Curriculum on Counter Terrorism); European Commission Ekspert (European Commission Authentication Service – ECAS nr EX2015D262309) in Horizon 2020, The EU Framework Programme for Research and Innovation; ekspert NATO Science for Peace and Security (SPS) Programme's "Independent Scientific Evaluation Group" (ISEG). Aktualnie profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.